Изданный сборник стихов Закира Фахри вручили юбиляру

Вышла в свет двуязычная книга «Стихи» («Poems») на азербайджанском и английском языках известного поэта Закира Фахри.

В книгу, приуроченную к 70-летию поэта и изданную Азербайджанским Центром перевода в рамках проекта по пропаганде азербайджанской литературы в мире, вошли знаменитые стихи автора, такие как «Без Карабаха», «История одной жизни», «Не быть такому миру», «Сон, мною не написанный, сон, мной не истолкованный…», «Реквием», «К ясности из темноты», «Черный Мелик, Черный Газанфар и я». Книгу предваряют посвященная творчеству Закира Фахри статья Народного поэта Азербайджана Бахтияра Вагабзаде «Новизна поэтической мысли» и эссе Афаг Масуд «Его величество, Слово».

Его величество, Слово

 «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог…»

Новый Завет

Один из путей отыскать в бездне четко выверенных, отшлифованных, но совершенно безликих и бездушных строк, заполонивших наше литературное пространство, безвозвратно исчезающие образцы Истинной Литературы, явить их миру в первозданной красоте, отделив зерна от плевел, высеяв подлинники среди множества подобий – это издание и представление уже сотворенных или сотворяемых подлинных жемчужин в новом формате и новой плоскости. Применительно к стихам, на мой взгляд, эти небольшие по объему, но ёмкие по содержанию образцы поэзии, являющиеся выразителями определенной литературной мысли, не должны представать в виде традиционной подборки стихов во всю газетную полосу, или потопать в череде увесистых томов, печатаемых под влиянием синдрома «книжного изобилия», их, как подлинные жемчуга, следует нанизать поштучно, представлять  каждый в отдельности. Главная цель при этом – создание возможности для постижения художественной мысли, Слова, произведения в степени, равной их сотворению, представление «Писания» в таинстве этого момента – Божественном одиночестве.

Поэзия Закира Фахри, изливаемая бесконечным потоком любви к Всевышнему, преисполненная боли и чувств, как воздаяние подносимая друзьям и знакомым в горе и радости и находящая в том удивительное отдохновение, относится именно к тем самым образцам Истинной Литературы.

A.Mасуд

Zakir Fəxrinin “Şeirlər” (“Poems”) kitabı müəllifinə təqdim olundu

 Tanınmış Azərbaycan şairi Zakir Fəxrinin “Şeirlər” (“Poems”) kitabı işıq üzü görüb.

Şairin 70 illik yubileyi və Azərbaycan Tərcümə Mərkəzinin, milli ədəbiyyatın dünyada tanıdılması layihəsi çərçivəsində nəşr edilmiş kitaba, müəllifin ingilis və Azərbaycan dilində “Qarabağsız”, “Bir ömrün tarixi”, “Qalmaz belə, qalmaz dünya”,“ Yaza və yoza bilmədiyim yuxu”,  “Rekviyem”, “Qaranlıqdan aydınlığa”, “Qara Məlik, Qara Qəzənfər və mən” kimi məşhur şeirləri daxil edilib.

Kitab – Xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadənin Zakir Fəxri yaradıcılığı haqqında yazdığı “Poetik düşüncənin təzəliyi” və Afaq Məsudun “Cənab Söz” essesi ilə başlayır.

Cənab Söz

 “Söz ta əzəldən vardı. Sözü Allah, Allahı Söz yaratdı…”

İncil

Bu gün ədəbi məkanımızı bürüyən səliqəli, naxışlı, lakin bədii cəhətdən qidasız, cansız və ruhsuz mətnlər bolluğunda itirilməkdə olan Həqiqi Ədəbiyyat tapmağın, üzə çıxarmağın, həqiqi olanı oxşarından seçib ayırmağın bir yolu da – yaranan və yaranmaqda olan bu nadir ədəbi incilərin yeni formatlarda və müstəvilərdə təqdim olunmasıdır. Şeirə gəlincə, düşünürəm, hər biri ayrı-ayrılıqda müstəsna ədəbi tutum daşıyıcısı olan bu kiçik poetik nümunələr, bütöv qəzet səhifələrinə yerləşdirilən ənənəvi şeir silsilələri, yaxud “kitab bolluğu” sindromunda azdırılmış cildlərlə yox, bir-bir, tək-tək təqdim edilməlidir. Burada əsas məqsəd – bədii fikrin, Sözün, yazıldığın anın dərəcəsində mənimsənilməsinə imkan yaradılması, “Yazılan”ın, sirli Yazı Məqamının mənzərəsində – həmin İlahi Tənhalığında təqdim edilməsidir.

Yazıb-yaratdıqlarını nəşr etməklə arası olmayan, Allaha olan sevgi, ağrılar və duyğular dolu şeirlərini, təbi gəldikcə, xeyir-şərdə dost-tanışına sədəqə kimi paylayan və bundan qəribə bir rahatlıq tapan Zakir Fəxrinin poeziyası da, həmin o itirilib-axtarılan Həqiqi Ədəbiyyatlardandır.

A.Məsud

Добавить комментарий


Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.