В Москве издан сборник газелей Насими

В Москве вышла в свет книга «И стал Путем Истины я сам» гениального азербайджанского поэта Имадеддина Насими, приуроченная к его 650-летию. 
В книгу вошли более 200 газелей и рубаи, статья «Поэзия вечной истины», освещающая творчество поэта, комментарии и пояснительный словарь.
«Великий азербайджанский поэт, философ-мистик, чьи газели еще при жизни были переведены на другие языки и распространены на территории всей Средней Азии, Турции и Ирана. Поэт, на ранних этапах своего творчества склонявшийся к суфизму, впоследствии приобщился к хуруфизму, основоположником которого был его наставник Фазлуллах Наими.
Насими не только заложил основы азербайджанского литературного языка и обогатил его новыми выразительными средствами, но и во всей полноте продемонстрировал богатые возможности тюркского поэтического языка, его гибкость и выразительность. Отголоски мыслей и суждений в поэзии Насими, давшей сильный толчок развитию поэзии на родном языке, слышатся и в творчестве Хагиги, Хатаи, Бакуви и других мастеров слова, сложившихся в азербайджанской литературной среде».
Составитель книги, вышедшей в свет в издательстве «У Никитских ворот» Союза Писателей России, – П. Ахундова.
Nəsiminin qəzəllər toplusu Moskvada işıq üzü gördü
Dahi Azərbaycan şairi İmadəddin Nəsiminin 650 illik yubileyinə rus dilində ərsəyə gətirilmiş “И стал Путем Истины я сам” kitabı (Azərbaycan Dövlət Tərcümə Mərkəzi) Moskvada nəşr olunub.

Kitaba daxil edilmiş 200-ə yaxın qəzəl və rübai Nəsimi yaradıcılığını işıqlandıran “Поэзия вечной истины” adlı məqalə, eləcə də əsərlərdə yer alan mürəkkəb sözlərə dair izah və şərhlərlə verilib.
Məqalədən sitat: “Böyük Azərbaycan şairi, filosof-mistik, bütün dövrlərin ən məşhur yeddi sufisindən biri. Hələ sağlığında Nəsiminin qəzəl və rübailəri bir çox dillərə tərcümə olunaraq Orta Asiya ərazisində, Türkiyədə və İranda geniş yayılmışdı. Yaradıcılığının ilkin mərhələsində sufizmə meyil edən şair sonradan ustadı – asket və mistik Fəzlullah Nəimi tərəfindən əsası qoyulmuş hürufizmə qoşulur.
Nəsiminin Azərbaycan, o cümlədən türkdilli xalqların ədəbiyyatındakı yeri onun divan poeziyasının formalaşmasında oynadığı rolla müəyyən olunur. Eyni zamanda onu Azərbaycan fəlsəfi şeirinin banisi də hesab etmək olar. Nəsimi, sözün həqiqi mənasında, mütəfəkkir şairdir, bütün yaradıcılığında dünyanın yaranışı, insan-Tanrı münasibətləri, insanın Tanrının bir zərrəsi, təcəllası olması, onun həyatda, cəmiyyətdə mövqeyi, bu dünyaya təsadüfi deyil, xüsusi missiya ilə gəlməsi vurğulanır”.
Moskva Yazıçılar Birliyinin “У Никитских ворот” nəşriyyatında çap olunmuş kitabın tərtibçisi və ön sözünün müəllifi Püstə Axundovadır.

Добавить комментарий


Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.