К 100-летию АДР издана книга «…Мы верили, что наш народ обретет независимость» (на рус./аз. языках)

Азербайджанским Центром перевода издана книга Алимардан бека Топчибашева «…Мы верили, что наш народ обретет независимость».

Впервые политико-публицистическое наследие лидера многомиллионных тюрко-мусульманских народов царской России, одного из идейных руководителей и наиболее активных деятелей АДР, первого председателя азербайджанского парламента представлено в столь обширном формате. В книге собраны статьи Алимардан бека Топчибашева, его выступления, путевые заметки, дипломатическая переписка, исторические исследования, художественная публицистика и богатое эпистолярное наследие.

Собранные в издании документальные свидетельства и исторические материалы отражают титаническую деятельность Алимардан бека Топчибашева, стоявшего у истоков АДР (1918-1920), многотрудный путь к независимости.

Книга приурочена к 100-летию АДР и посвящена светлой памяти самоотверженных борцов за независимость Азербайджана.

Составитель книги – Вилаят Гулиев, редактор – Афаг Масуд.

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illiyinə həsr olunmuş
“…Xalqımızın müstəqil yaşayacağına inanırdıq” kitabı işıq üzü gördü

Azərbaycan Tərcümə Mərkəzinin yeni nəşri – Əlimərdan bəy Topçubaşovun “…Xalqımızın müstəqil yaşayacağına inanırdıq” kitabı işıq üzü görüb.

Çar Rusiyasındakı çoxmilyonlu türk-müsəlman xalqlarının sınanmış lideri, Azərbaycan Cümhuriyyətinin ideya atalarından və ən fəal xadimlərindən biri, Parlamentimizin ilk sədri Əlimərdan bəy Topçubaşovun siyasi-publisistik irsi ilk dəfədir ki, belə geniş şəkildə Azərbaycan oxucusuna təqdim edilir. Kitaba görkəmli xadimin məqalələri, nitqləri, səfər qeydləri, diplomatik yazışmaları, tarixi araşdırmaları, bədii publisistikası və zəngin epistolyar irsindən nümunələr toplanmışdır.

Yaxın günlərdə 100 illiyi qeyd olunacaq milli dövlətimizin – Azərbaycan Cümhuriyyətinin (1918–1920) “qurucu atalar”ından olan bu tarixi simanın titanik fəaliyyətini sənədli faktlar və materiallarla sərgiləyən nəşr, Cümhuriyyətin əzablı doğuluş prosesini və bu idealın əbədiyaşarlığını da dolğun şəkildə əks etdirir.

Kitab Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illiyinə və həyatını Cümhuriyyət idealının gerçəkləşməsi uğrunda fəda edənlərin əziz xatirəsinə ithaf olunur.

Kitabın tərtibçisi Vilayət Quliyev, redaktoru Afaq Məsuddur.

 

Добавить комментарий


Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.